പത്രങ്ങള്‍ ധര്‍മ്മം മറന്നപ്പോള്‍ നട്ടെല്‍ നിവര്‍ത്തി പത്രധര്‍മ്മം കാണിച്ചുകൊടുത്ത സിറാജ് പത്രത്തിന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ അഭിനന്ദനപ്രവാഹം

February 24, 2018 ഞാന്‍ 0

പത്രങ്ങള്‍ ധര്‍മ്മം മറന്നപ്പോള്‍ നട്ടെല്‍ നിവര്‍ത്തി പത്രധര്‍മ്മം കാണിച്ചുകൊടുത്ത സിറാജ് പത്രത്തിന് ട്രോളുകളിലൂടെയും അല്ലാതെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ അഭിനന്ദനപ്രവാഹം സിറാജ് പത്രത്തിനെ പറ്റി മാധ്യമം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ഹസനുൽ ബന്ന ✍ പട്ടിണി മാറ്റാൻ […]